توافقنامه

×

پیغام هشدار

You must login or register to view this form.

اهداف و رویکردها:

* معرفی و اعزام کارشناس به محیط های تعاملی فضای مجازی جهت تقویت بنیه و محتوای مذهبی؛
* ایجاد بستر ارتباط مستمر گروهها، کانال های و سایر محیط های فضای مجازی و مخاطبان آنها با عالمان دینی؛
* حمایت از کانالها و گروهها در راستای انجام رسالت فرهنگی خود؛
* زمینه سازی شبکه تولید و باز تولید فرهنگی با بهره گیری از همکاری مدیران و اعضا گروهها و کانال ها؛

شرایط همکاری:

1. اعزام کارشناس مذهبی به گروه ها و کانال ها صرفا در زمینه مسائل دینی و فرهنگی و درچهارچوب تعریف شده می باشد و هرگونه همکاری خارج از این چارچوب منوط به توافق کارشناس و مدیر کانال می باشد.
2. مدیر کانال یا گروه متعهد به رعایت شان و جایگاه، کارشناس اعزامی است.
3. مدیر کانال یا گروه متعهد به ایجاد بستر فعالیت کارشناس در محیط اعزام در قالب توافق شده می باشد. در عین حال هر گونه فعالیت فرهنگی مورد توافق کارشناس و مدیر کانال (همانند مسابقه کتابخوانی و تولید فرهنگی و...) بلامانع است.
4. مدیر کانال متعهد است گزارشی از توافق خود با کارشناس اعزامی و فعالیت وی را به سامانه ارسال نماید و مشکلات یا پیشنهادات بهبود بخش فعالیت را نیز با مدیر سامانه در میان بگذارد.
تعهدات سامانه:
1. سامانه خدمات فرهنگی و دینی متعهد است شرایط همکاری مدیر مربوطه با کارشناس را فراهم نماید.
2. سامانه خدمات فرهنگی و دینی متعهد است بابت اعزام کارشناس هیچ مبلغی از مدیر کانال مطالبه نکند. در عین حال برای جذب کمک های فرهنگی مدیران کانالها، تنها از طریق شماره حساب اعلام شده در سامانه اقدام گردد.
3. سامانه خدمات فرهنگی و دینی متعهد است در صورتی که مشکل برای فعالیت کارشناس اعزامی به گروه یا کانال پیش آمد، در اسرع وقت کارشناس دیگری را به مدیر کانال معرفی نماید.
4. سامانه خدمات فرهنگی و دینی، متعهد است تا حد امکان از هر گونه فعالیت فرهنگی مورد توافق کارشناس و مدیر کانال (همانند مسابقه کتابخوانی و تولید فرهنگی و...) حمایت معنوی و مالی نماید.