راهنمای مراحل و فرایند درخواست کارشناس

۱. ↩ پذیرش شرایط همکاری؛
۲. ↩ انتخاب کارشناس از لیست کارشناسان؛
۳. ↩ ارتباط درخواست دهنده با کارشناس و تهیه برنامه همکاری، و ارسال برنامه همکاری به سامانه؛
۴. ↩ تایید آغاز فعالیت کارشناس از سوی سامانه؛
۵. ↩ ارسال گزارشات مدیر محیط به سامانه پس از پایان همکاری.
✔ انتقال بین مراحل اتوماتیک بوده و در هر مرحله پیامک مناسب از سوی سامانه به شما ارسال خواهد شد.
✔ در صورت نیاز در هر مرحله امکان ارتباط با بخش پشتیبانی و مدیریت سامانه وجود دارد.