فرایند جذب و فعالیت کارشناسان

۱. ↩ تکمیل مشخصات کارشناس
۲. ↩ پذیرش شرایط همکاری
۳. ↩ انتخاب شدن از سوی درخواست دهندگان بر اساس رزومه ارسالی کارشناس
۴. ↩ ارتباط درخواست دهنده با کارشناس و طراحی برنامه فرهنگی مشترک
۵. ↩ تایید برنامه فرهنگی توافقی در سامانه از سوی کارشناس
۶. ↩ آغاز فعالیت فرهنگی در محیط درخواست دهنده و ارسال گزارشات به آی دی سامانه در شبکه اجتماعی فعالیت
✔ انتقال بین مراحل، اتوماتیک بوده و در هر مرحله پیامک مناسب از سوی سامانه به شما ارسال خواهد شد.
✔ در صورت نیاز در هر مرحله امکان ارتباط با بخش پشتیبانی و مدیریت سامانه وجود دارد.